شب سوم - روضه حضرت رقیه سلام الله علیه


سخنرانی - حجت السلام فلاحتی
روضه - برادر حمیدرضا کوشکی
واحد  - برادر  جواد ابراهیمی
شعر واحد - برادر  مجید حیدری

شور - برادر علیرضا پیرهادی